Прегледај објекте (6 укупно)

XII конгрес на геолози на Југославија (књига 6).jpg
Пленарни реферати, констатации и заклучоци

XII конгрес на геолози на Југославија (књига 5).jpg
Тектоника, сеиѕмологија и геофиѕика

XII конгрес на геолози на Југославија (књига 4).jpg
Инжењерска геологија, хидрогеологија и геотермија

XII конгрес на геолози на Југославија (књига 3).jpg
Рудни наоѓалишта, геохемија, металогенија, и економска геологија

XII конгрес на геолози на Југославија (књига 2).jpg
Минералогија и петрологија

XII конгрес на геолози на Југославија (књига 1).jpg
Стратиграфија, седиментологија, палеонтологија
Излазни формат

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2